•  

OBAVIJEST VEZANO ZA POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 08.09.2023

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC I DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Grabrik i OŠ Skakavac, održati će se u Dječjem vrtiću Grabrik, Bartola Kašića 17 , prema sljedećem rasporedu:

Početno slovo prezimena Datum upisa Vrijeme upisa
A - J 12.09.2023. 11:00 – 13:00
K - P 13.09.2023. 11:00 – 12:00
R - Ž 14.09.2023. 11:00 – 13:00

Dijete na upis dolazi u pratnji jednog roditelja.

Ukoliko u navedeno vrijeme roditelji s djetetom ne mogu doći na upis, molimo da se jave Stručnom timu Dječjeg vrtića Karlovac na broj tel. 422 - 606.

Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri DV Turanj, DV Mahićno, OŠ Rečica, PŠ Vukmanički Cerovac i PŠ Tušilović biti će provedeni u tjednu 18.-22. rujna 2023. u vrtiću Rakovac. O točnom terminu upisa biti ćete obaviješteni telefonski nekoliko dana prije upisa.

NA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE POTREBNO JE DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja.

3. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima.

4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa djeteta u dječji vrtić.

U Karlovcu, 08.09.2023.

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 11.07.2023.

Na temelju članka 1.a i članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM U RAZDOBLJU OD 11.07.2023. DO 31.08.2023.!

RODITELJI DJECE PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS ELEKTRONSKIM PUTEM KLIKOM NA POVEZNICU :

https://forms.gle/uhjFtZAyMGGhJSz98

KOJA JE UJEDNO OBJAVLJENA I NA MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA I GRADA KARLOVCA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, www.karlovac.hr

RASPORED UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA OBJAVIT ĆE SE NA ULAZNIM VRATIMA DJEČJIH VRTIĆA I MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA I GRADA KARLOVCA DANA 08.09.2023. GODINE.

U Karlovcu, 11.07.2023.

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke

 

LISTA S KONAČNIM REZULTATIMA UPISA U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. I RASPORED UPISA

Objavljeno - 05.07.2023.

Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće grada Karlovca je dana 10. svibnja 2023. godine objavilo Poziv za upis djece u desetosatni program dječjih vrtića grada Karlovac za 2023./2024. pedagošku godinu. Zahtjevi za upis zaprimali su se isključivo putem nacionalnog sustava e-Upisi u periodu od 11. svibnja 2023. do 19. svibnja 2023. godine do 12.00 sati

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Karlovac i Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke utvrdili su dana 5. srpnja 2023. godine Listu s konačnim rezultatima upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2023./2024.

Listu s konačnim rezultatima upisa možete preuzeti ovdje

Raspored upisa možete preuzeti ovdje

Upitnik za roditelje/skrbnike pri upisu djeteta u jaslice/vrtić možeti preuzeti ovdje

 

PRVI REZULTATI BODOVANJA ZA UPIS DJECEU DESETOSATNI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Objavljeno - 07.06.2023

Povjerenstvo za upise djece u dječje vrtiće grada Karlovca je dana 10. svibnja 2023. god. objavilo Poziv za upis djece u desetosatni program dječjih vrtića grada Karlovca za 2023./2024. pedagošku godinu. Zahtjevi za upis zaprimali su se isključivo putem nacionalnog sustava e-Upisi u periodu od 11.5.2023. do 19.5.2023. godine

Svi zaprimljeni zahtjevi bodovani su sukladno članku 18. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i Dječji vrtić Karlovac.

Na prve rezultate bodovanja moguće je izjaviti prigovor Povjerenstvu za upis u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata.

Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na slijedeće adrese:

  • Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac
  • Dječji vrtić 'Četiri rijeke', Tuškanova 9a, 47000 Karlovac

Prve rezultate bodovanje djece možete preuzeti ovdje

 

UPISI DJECE U REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

 

Poštovani roditelji,

Sutra,11.05.2023.godine počinju upisi u vrtiće za novu pedagošku godinu 2023./2024. ,

Prijave za upise u dječje vrtiće Grada Karlovca vrše se kao i prošle godine putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Roditelji se trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, pri čemu treba napomenuti da je za prijavu djece u vrtiće putem nacionalnog portala dovoljna prijava tzv. Niske razine sigurnosti (za što su propisane vjerodajnice: e-PASS, e-pošta, AAI@EduRh, HT Telekom ID).

Mole se svi roditelji da prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Svi ostali detalji objavljeni su u Pozivu (link na poziv) kao i brojevi telefona i e-mail adresa tehničke podrške.

U nastavku objavljujemo opće akte i odluke vezane za upis djece:

  • Pravilnik o upisu djece OVDJE
  • Pravilnik o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa OVDJE
  • Odluku Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije OVDJE
  • Odluku o izmjeni i dopuni Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije OVDJE
  • Odluka o cijeni posebnih i kraćih programa za 2023./24. pedagošku godinu OVDJE
  • Upis u djećje vrtiće - korisničke upute OVDJE
  • Upis u djećje vrtiće - Opći uvjeti korištenja OVDJE

 

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

 

ARHIVA - UPIS 2022./2023. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2022./23. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2021./2022. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2021./22. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2020./2021. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2020./21. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2019./2020. PEDAGOŠKA GODINA