•  

PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenica za informiranje
Marina Frklić, struč.spec.oec.
Tkalčeva 2
47000 Karlovac
Tel. 047 631 466
Fax. 047 613 550
E-mail: tajnistvo@vrtic-karlovac.hr

 

Načini davanja informacija korisniku:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

  DOKUMENTI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.g.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

 

  SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

17.sjednica Upravnog vijeća - 29.03.2023.

16.sjednica Upravnog vijeća - 08.03.2023.