•  

O NAMA

 

Dječji vrtić Karlovac obavlja djelatnost pred?kolskog odgoja i obrazovanja, a osnivač i vlasnik je Grad Karlovac.

Sukladno Planu mre?e dječjih vrtića na području grada Karlovca (od 18.07.2017.godine) Dječji vrtić Karlovac svoju djelatnost obavlja na 4 lokacije: link

 • Centralni objekt Gaza, Tkalčeva 2, (8 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Grabrik, B. Ka?ića 17, (11 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Banija, Obala Račkog 8, (6 odgojnih skupine)
 • Područni odjel Novi centar, Smičiklasova 23, (2 odgojne skupine)

Djelatnost Vrtića je provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene za?tite i socijalne skrbi djece rane i pred?kolske dobi od 1.godine ?ivota do polaska u ?kolu.

Cilj i zadaća Vrtića je poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti.

U okviru svoje djelatnosti u vrtiću se organiziraju i provode sljedeći programi:

1. Redoviti programi:

 • cjelovit 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja i za?tite pred?kolske djece
 • 5-satni poludnevni program od 8:00 do 13:00 sati

2. Posebni programi:

 • program ranog učenja engleskog jezika
 • sportski program
 • glazbeni program
 • engleska igraonica
 • njemačka igraonica
 • zimovanje/?kola skijanja
 • ljetovanje
 • programi rada s roditeljima "Rastimo zajedno", UNICEF-ove radionice

3. Programi javnih potreba:

 • integracija djece s te?koćama u razvoju (djeca s motoričkim o?tećenjem)
 • pred?kola
 • program rada s darovitom djecom
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!